News & Event

The best window for your family

Khi quyết định sử dụng loại cửa sổ nào, cần tìm hiểu kỹ về hướng địa lý, nhu cầu về thông gió và ánh sáng của từng phòng, hình thức kiến trúc trong và ngoài nhà để có được sự tối ưu của cửa sổ. Một điểm cần lưu ý nữa là dù bất kỳ loại cửa sổ nào cũng nên có ô văng hoặc gờ chắn nước để bảo vệ cửa sổ và tránh mưa hắt vào phòng. Có thể phân loại cửa sổ theo những tiêu chí sau:

 

Windows are an important element in every home, which connects people to their surroundings. Currently, there are many types of windows and each has its own characteristics, which are appropriate for each home and depending on each user's personality. When deciding which window to use, it is important to understand the geographic direction, ventilation and lighting needs of each room, architectural style in and out of the home to get the optimum of the window. One point to keep in mind is that any window should have a cushion or water barrier to protect the window and prevent rain from entering the room. Window types can be classified according to the following criteria:

cua1

Windows are an important element in every home, which connects people to their surroundings. Currently, there are many types of windows and each has its own characteristics, which are appropriate for each home and depending on each user's personality. When deciding which window to use, it is important to understand the geographic direction, ventilation and lighting needs of each room, architectural style in and out of the home to get the optimum of the window. One point to keep in mind is that any window should have a cushion or water barrier to protect the window and prevent rain from entering the room. Window types can be classified according to the following criteria:

cua2

Tin tức khác

0917119223